Jäsenluettelon rekisteriseloste
hakemistoon

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivämäärä 1.9.2002
Päivitetty 12.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Amiga-käyttäjät ry.
suomenamigakayttajat@gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Anu Seilonen, hallituksen puheenjohtaja
Dallasinpolku 5 B
91800 Tyrnävä
suomenamigakayttajat@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:n mukaisen jäsenluettelon ylläpito ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen. Rekisteri toimii myös jäsenmaksujen seurannan työvälineenä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityjen ryhmä on yhdistyksen jäsenet. Kerättävät tiedot ovat jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, jäsenmaksun maksupäivämäärä, postiosoite (vapaaehtoinen) ja sähköpostiosoite (vapaaehtoinen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot merkitään jäsenrekisteriin jäsenten ilmoitusten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käyttävät tarvittaessa vain yhdistyksen hallituksen jäsenet ja hallituksen toimihenkilöt yhdistystoimintaa varten. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, yhdistyksen hallituksen ulkopuolelle eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman jäsenen erillistä suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja asianmukaisesti salasanalla suojatulla tietokoneella, jonka käyttöoikeus on vain rekisteriasioista vastaavalla henkilöllä. Kaikista rekisteritiedoista otetaan säännöllisin aikavälein atk-tallenteille varmuuskopiot, joita säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkistusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyyntöön vastataan ja tarkistus toteutetaan viivytyksettä.

10. Tietojen korjaaminen

Muuttuneet ja virheelliset tiedot tulee ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Tiedot korjataan välittömästi.