Toimitukselliset   Sivukartta
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

Suomen Amiga-käyttäjät ry. (engl. Finnish Amiga Users Group) on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia Amiga-tietokoneen käyttäjiä kehittämällä ja ylläpitämällä Amiga-harrastusta ja Amiga-tietouden tuntemusta Suomessa. Yhdistys mm. järjestää vapaaehtoisvoimin tapahtumia ja julkaisee sähköistä Saku-lehteä.

Yhdistys on julkaissut vuoden 1993 jälkeen yli neljäkymmentä Saku-lehden numeroa ja järjestänyt useita julkisia tilaisuuksia, joista muutamissa on vieraillut jopa useita satoja kävijöitä. Muita yhdistyksen saavutuksia - nykyisiä ja menneitä - ovat verkkosivut, Amiga- ohjelmistojen ja -laitteiden ryhmätilaukset sekä Sakunet, Fidonetin kaltainen Amiga-purkkien välinen tietoverkko.

Suomen Amiga-käyttäjät ry. pyrkii ylläpitämään ja kehittämään Amiga-harrastusta edistämällä yleistä Amiga-tietouden tuntemusta ja säilömällä historiallista tietoa Amiga-tietokoneesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä erityisesti Suomessa. Yksi tämän toiminnan tuloksista on epäsäännöllisesti päivitettävä Saku-CD-ROM, joka esittelee suomalaista Amiga-historiaa kymmenen vuoden ajalta.

Amiga-tuotemerkin ja teknologian omistava Amiga Inc. on antanut Suomen Amiga-käyttäjät ry:lle tunnustuksena oikeuden käyttää Amiga Recognized User Organization -merkkiä toiminnassaan.

Voit tutustua Suomen Amiga-käyttäjät ry:n historiaan Saku 2001 -esitteestä (PDF). Voit myös tukea toimintaamme liittymällä jäseneksi.


alkuun
Jäseneksi liittyminen

Liittymällä jäseneksi tuet merkittävällä panoksella Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintaa. Tähän mennessä suurin osa kerätyistä varoista on käytetty yleisölle maksuttomien tapahtumien järjestämiseen. Jäsenmaksutuloilla katetaan myös yhdistyksen juoksevat kulut, kuten pankki- ja postimaksut. Jäsenenä saat lisäksi äänioikeuden yhdistyksen kokouksiin ja hyödyt muista mahdollisista jäseneduista.

 1. Jäsenmaksu vuodelle 2003 on 11 euroa.
 2. Kirjoita tilisiirto yhdistykselle edellä mainitulle summalle. Laita maksun viestilaatikkoon nimesi, osoitteesi ja mahdollisesti sähköpostiosoitteesi. Älä käytä viitenumeroa.
 3. Maksa valmistelemasi tilisiirto yhdistyksen tilille (pankkikonttorissa, automaatilla, Internet- pankkipalvelulla, tms). Tilinumeromme on Oulun Osuuspankki Myllyoja 574231-234786.

Mikäli kaikki tarpeelliset tiedot eivät mahtuneet tilisiirron mukaan, voit lähettää jäsenrekisteriä varten tarkennuksen Anu Seiloselle (thoriel@sci.fi). Myös myöhemmät osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa Anulle.


alkuun
Yhteystiedot
Pankkitili: Oulun Osuuspankki Myllyoja 574231-234786

Suomen Amiga-käyttäjät ry. Internetissä:
http://saku.amigafin.org

Vaihtoehtoisia osoitteita kotisivuillemme:
http://batman.jypoly.fi/~saku/
http://tzimmola.tky.hut.fi/saku/

Anu Seilonen, puheenjohtaja ja Saku-lehden päätoimittaja - thoriel@sci.fi

Terho Henriksson, varapuheenjohtaja, tapahtuma- ja mediavastaava - terho.henriksson@kopteri.net

Jarmo Piippo, sihteeri ja webmaster - jarmo.piippo@pp.nic.fi

Saku-lehden kotipurkki ja Sakunet-verkon keskus:
Amiga Zone BBS, 65:10/1.0@sakunet, (017) 611 015, auki 24h

Puheenjohtaja:
Anu Seilonen
Sammaltie 51
90650 Oulu

alkuun
Suomen Amiga-käyttäjät ry:n säännöt
NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Amiga-käyttäjät ja kotipaikka on Vantaa.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Amiga-tietouden tuntemusta ja ylläpitää ja kehittää tietokoneharrastusta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys julkaisee lehteä, jonka ilmestymistiheydestä päättää vuosikokous, sekä järjestää koulutusta, retkiä ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys julkaisee mainoksia, kerää jäsenmaksuja, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa tietokoneharrastaja. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen jättää kahden vuoden ajan jäsenmaksunsa maksamatta, hänet katsotaan yhdistyksestä eronneeksi.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenten yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista sekä 2-5 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus; kukin yksin.

TILIT

Yhdistyksen tilikausi on 1.7. - 31.6.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostina tai kirjeenä kullekin jäsenelle. Jäsen saa itse valita kumpaa tapaa hän haluaa käytettäväksi.

Jos mahdollista, koollekutsu julkaistaan myös kulloinkin sopivia elektronisia kanavia käyttäen.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 12 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 8. valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan toimikausi on 1.10 - 30.9;
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat hyväntekeväisyyteen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi menetellään samoin.
Toimitukselliset   Sivukartta   Sivun alkuun