Vuosikokouksen 2000 pöytäkirja
hakemistoon
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                   PÖYTÄKIRJA
HALLITUS 1999-2000
                                 5.10.2000

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2000

AIKA    30. syyskuuta kello 14.00 - 15.20

PAIKKA   Espoon keskus, taloyhtiön kerhotila
      Kaivomestarinkatu 8, Espoo

LÄSNÄ    Tomi Jaskari, puheenjohtaja
      Jarmo Piippo, sihteeri
      20 jäsentä ja kokousvierasta (liite 1)

1

Kokouksen avaus

Tomi Jaskari avasi kokouksen kello 14.00.

2

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Jaskari, sihteeriksi Jarmo Piippo sekä pöytäkirjantarkistajiksi Ville Sarell, Anu Seilonen ja Paula-Christiina Wirtanen. Ääntenlaskijoita ei tarvittu eikä valittu.

3

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut (liite 2) on lähetetty ajoissa ja läsnä on vaadittu määrä henkilöitä (liite 1). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys kokouskutsun (liite 2) mukaisena.

5

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tomi Jaskari esitti kirjanpitäjän raportin (liite 3), jonka mukaisesti todettiin, ettei tilikauden 1999-2000 kirjanpitoa ole voitu vielä saattaa asianmukaiseen tilinpäätöskuntoon, sillä tilinhoitojärjestelmän uusiminen ja aiempien kausien tilinpäätösten valmistelu on vielä kesken. Tomi Jaskari esitti yhdistyksen vuosikertomuksen (liite 4). Raportti ja vuosikertomus ovat tilintarkastajien Janne Lardotin ja Pasi Lagerroosin hyväksymiä.

6

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Kirjanpitäjän raportin (liite 3) mukaisesti lykättiin tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen aiemmille hallituksille tehtäväksi myöhemmin järjestettävässä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa.

7

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Tulo- ja menoarvion osalta todettiin, että jäsentavoite kaudelle on 100, ja jos tavoite saavutetaan, se merkitsee varainhankinnassa parhaimmassa tapauksessa noin 6000 markan tuloja. Tällöin kaudella olisi toimintaan käytettävissä yhteensä noin 10000 markkaa, kun edellisen kauden säästöt lasketaan mukaan. Tulojen kertyminen jakautuu kuitenkin niin pitkälle ajalle, ettei kerralla käytettävissä oleva summa todennäköisesti tule olemaan kuin arviolta korkeintaan kolme neljäsosaa kokonaissummasta.

Jarmo Piippo esitti yhdistyksen toimintasuunnitelman (liite 5), joka vahvistettiin.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2001 ehdotettiin joko 60 markkaa (10 euroa) tai 70 markkaa (11 euroa). Kokous valitsi käsiäänestyksen avulla äänin 7-9 näistä jälkimmäisen ehdotuksen, joten jäsenmaksuksi päätettiin 70 markkaa (11 euroa). Erillistä liittymismaksua yhdistykselle ei edelleenkään asetettu. Lisäksi ehdotettiin perustettavaksi uusi, normaalia jäsenmaksua hiukan halvempi opiskelijajäsenluokka, mutta ehdotusta ei kannatettu, joten se hylättiin.

8

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Ehdotettiin yhdistyksen sääntöjen neljäs pykälä muutettavaksi muotoon, jossa hallituksen jäsenmäärä olisi liukuva, siten että varsinaisia jäseniä valitaan vuosikokouksissa aina kullekin kaudelle 3-5 ja varajäseniä 2-5. Muutoksen avulla voidaan jatkossa välttyä hankalalta tehtävältä yrittää haalia kiinteästi määrätty jäsenmäärä täyteen. Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi todettiin, että kaikki vuosikokouksessa tehdyt sääntöjen muutokset on aina päättyvän kauden puheenjohtajan ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Todettiin myös, että yhtenä uusien puheenjohtajien valinnan perusteena on heidän kotipaikkakuntansa sijainti, jotta päätösvaltaisten kokousten järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa.

Valittiin uusi hallitus (liite 6) paikalla olevista sekä etukäteen suostumuksensa antaneista henkilöistä.

9

Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies

Tilintarkastajaksi valittiin Janne Lardot ja varamieheksi Pasi Lagerroos. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ennen kokousta.

10

Käsitellään muut esille tulevat asiat

Ehdotettiin yhdistyksen sääntöjen seitsemäs pykälä muutettavaksi siten, että kohta, jossa mainitaan Fidonet ja Internet mahdollisina kokouksen koollekutsumiskanavina, muutetaan muotoon: "Jos mahdollista, koollekutsu julkaistaan myös kulloinkin sopivia elektronisia kanavia käyttäen." Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotettiin yhdistyksen sääntöjen kolmanteen pykälään muutos, jossa mainintaan yhdistyksestä eroamisesta lisätään, että myös jäsenmaksun maksamatta jättäminen katsotaan yhdistyksestä eroamiseksi. Muutoksen tarkoituksena on saada sääntöjen kirjallinen muoto vastaamaan käytännöksi muodostunutta yleistä toimintatapaa. Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotettiin Saku-lehden kotiinkanto ja levykelehden julkaisu lopetettavaksi vuoden 2000 viimeisen numeron jälkeen sekä lehden kotiinkantomaksu poistettavaksi käytöstä vuoden 2001 jäsenmaksusta alkaen. Toimintasuunnitelman (liite 5) mukaisesti vuoden 2001 alusta lähtien lehden HTML-painos on ainoa julkaisumuoto, jotta voimavarat voidaan keskittää yhden tasokkaan lehtiformaatin kehittämiseen. Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitettiin, että aktiivisesta uuden logon etsimisestä yhdistykselle on toistaiseksi luovuttu. Nykyinen sammakkologo on jo vakiintunut käyttöön ja muodostunut kaikille jäsenille tutuksi.

Ehdotettiin purettavaksi vuonna 1995 tehty päätös yrityksille tarkoitetun tukijäsenluokan perustamisesta, koska luokkaa ei ole koskaan käytännössä toteutettu ja yhdistyksen tukeminen ilman sitäkin on mahdollista mm. lahjoitusten avulla. Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotettiin käytettäväksi hyväksi mahdollisuutta yhdistyksen tilin yhdistämiseen yksityisen henkilötilin palvelusopimukseen, jotta nykyiset kohtuuttoman suuret kulut pankkipalvelumaksuihin saadaan laskemaan. Lisäksi ehdotettiin yhdistyksen tilin siirtoa tarvittaessa eri pankkiin, mikäli mahdollinen tilinhoitajan vaihdos niin käytännössä vaatii. Ehdotukset hyväksyttiin.

Ehdotettiin paperisten tiliotteiden käytön lopettamista tilitapahtumien seurannassa, koska sähköisessä muodossa toimitettaviin tiliotteisiin siirtyminen voisi mahdollistaa hiukan pienemmät kulut. Ehdotus kuitenkin hylättiin, koska paperisia tiliotteita tarvitaan kirjanpidon virallisen todentamisen helpottamiseksi.

Ehdotettiin tarjouskilpailun järjestämistä pankeille edullisimmat palvelumaksut tarjoavan tiliratkaisun löytämiseksi. Kilpailua järjestämään ei kuitenkaan löytynyt riittävästi osaamista tai aikaa omaavaa henkilöä, joten ehdotus hylättiin.

Kokouspaikkana usein toiminut taloyhtiön kerhotila ei todennäköisesti tule olemaan enää jatkossa yhdistyksen käytettävissä, joten edessä on uuden kokouspaikan valinta. Ehdotettiin, että paikka voisi olla pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin, esimerkiksi Oulussa, ellei sopivia tiloja kohtuullisella vaivalla muuten järjesty. Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja esitteli tapahtumavastaavan lausunnon (liite 7). Todettiin hallituksen tukevan lausunnossa esitettyjä mielipiteitä ja suunnitelmia.

Ehdotettiin Saku-lehden julkaisutiheyden nostamista siten, että lehti ilmestyisi esimerkiksi kahden kuukauden välein. Todettiin, ettei nykyinen artikkelimateriaalin kertymisnopeus tai toimituksen resurssien määrä ainakaan toistaiseksi näytä mahdollistavan nykyistä tiheämpää julkaisurytmiä. Mikäli tilanne olennaisesti muuttuu, julkaisutiheyden nostamista voidaan harkita uudelleen.

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20.

Tomi Jaskari Jarmo Piippo
puheenjohtaja sihteeri

12

Pöytäkirjan tarkistus

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Ville Sarell Anu Seilonen Paula-Christiina Wirtanen
pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja

13

Liitteet

Liite 1 - osallistujat

Arsi Koutaniemi, Patrik Wikström, Tomi Jaskari, Jarmo Piippo, Janne Pikkarainen, Ville Sarell, Anu Seilonen, Ari Latvaniemi, Boogie/Gentle Eye Ky, Tommi Nieminen, Sami Ylönen, Janne Sirén, Paula-Christiina Wirtanen, Pasi Piippo, Timo Kemppaala, Teemu Kärkkäinen, Petri Koistinen, Tuomas Ilkka, Jarmo Salminen, Jarle Eidet, Mika Hanhijärvi, Marko Lustimäki.

Liite 2 - Kokouskutsu
SUOMEN AMIGA-KÄYTTÄJÄT RY.                 VUOSIKOKOUSKUTSU

                              17.9.2000


Hyvä Suomen Amiga-käyttäjät ry:n jäsen,

Kutsumme teidät yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
järjestetään Espoossa lauantaina 30. syyskuuta kello 14 alkaen. Kokouksesta
on sen keston ajan, noin kello 14-15, IRC-yhteys kanavalla #saku, ja webcam
osoitteessa http://batman.jytol.fi/~saku/ välittää kokouksesta kuvia.
Kokous on avoinna kaikille, ja paikan päällä on tarjolla virvoitusjuomia ja
leppoisaa seuraa. Kokous etenee oheisen esityslistan mukaisesti.

Muihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin kuuluvat mm. seuraavat muutokset
yhdistyksen sääntöihin: hallituksen jäsenmäärä esitetään muutettavaksi
liukuvaksi, ja maininta Fidonetistä kokouksen koollekutsumiskanavana
korvataan Amiga-postituslistalla ja Sakunetillä. Lisäksi päätetään
levyke-Sakun lopettamisesta vuoden viimeiseen numeroon sekä siihen liittyen
kotiinkantomaksusta luopumisesta. Esityksen mukaan voimavarat olisi
tarkoitus keskittää jatkuvasti kehittyvän HTML-version toimittamiseen.

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa
  ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
  jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varamies, tilintarkastajan
  toimikausi on 1.10. - 30.9.
10. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen jälkeen, arviolta kello 15-16 alkaen, on kokeiltavissa uusi Amiga
SDK (Software Development Kit), jonka avulla seuraavan sukupolven
laiteriippumattoman Amiga-järjestelmän sovelluksia parhaillaan kehitetään.

Tarjolla on myös mahdollisuus tutustua AmigActive-lehden ja Amiga Inc.:n
Amiga World -lehden irtonumeroihin, saksalaisen AmigaOS-lehden joulukuun
numerossaan julkaisemaan juttuun Saku 99 -tapahtumasta sekä suomalaisen
Meriitti-lehden numeroon 2/2000, jossa oli laaja artikkeli Suomen
Amiga-käyttäjät ry:n toiminnasta. Ensi vuoden jäsenmaksun voi maksaa
kokouksessa, ja lisäksi myymme pois Saku-CD-ROMin toisen painoksen jäljellä
olevat levyt 40 markan kappalehintaan.

Vuosikokous järjestetään edellisen vuoden tapaan Kirkkojärvellä, Espoon
keskuksessa. Kokouspaikka on Kaivomestarinkatu 8, taloyhtiön kerhotila.
Kaivomestarinkatu on lyhyen kävelymatkan päässä Espoon juna-asemalta
(Helsingistä lähijunat E, L, S) ja se sijaitsee hotelli Kuninkaantiestä
katsoen Kirkkokadun vastakkaisella puolella. Läheltä kulkee lähiliikenteen
linja-autoja ja henkilöautoille on maksutonta pysäköintitilaa.

Tarkemmat saapumisohjeet kokouspaikalle löytyvät yhdistyksen kotisivulta
osoitteesta http://batman.jytol.fi/~saku/, ja sinne päivitetään
tarvittaessa myös lisätietoja kokouksesta. Puhelimitse lisätietoja antaa

Janne Sirén, 050 522 3690, ja sähköpostitse lisätietoja saa Anu Seiloselta
(thoriel@sci.fi).
Liite 3 - Kirjanpitäjän raportti

Tiedoksi Suomen Amiga-käyttäjät ry:n tilintarkastajalle, ja liitettäväksi osaksi yhdistyksen vuoden 2000 vuosikokouksen pöytäkirjaa:

Yhdistyksen aikaisemman talousvastaavan, hallituksen puheenjohtaja Tomi Jaskarin epäonnistuttua yhdistyksen kirjanpidon vaadituntasoisessa hoitamisessa, siirrettiin tehtävä vuoden 2000 keväällä allekirjoittaneelle, yhdistyksen jäsen Janne Sirénille. Olen luvannut hoitaa kuntoon puuttuvan kirjanpidon vuosilta 1994-1999 tilintarkastajan vuoden 1999 vuosikokoukselle esittämän huomautuksen mukaisesti. Käytännössä kirjoitan siis vaaditut asiakirjat olemassaolevien tositteiden pohjalta tilintarkastusta varten.

Kirjanpidon heikko tila oli väärinymmärrysten, henkilökohtaisten vaikeuksien ja tietotaidon puutteen summa. Ongelma oli tiedostettu jo pitkään, mutta sen varsinainen laajuuden ja vakavuuden käydessä ilmeiseksi, oli myös ratkaisua vaikea löytää. Uskon, että onnistumme kuitenkin viimein kääntämään kelkan.

Koska kirjanpitoon liittyvien asioiden opiskelu vie aikansa ja hoitamatta olevien tilikausien määrä on suuri, ei työtä ole saatu päätökseen vuoden 2000 vuosikokoukseen mennessä, eikä täten myöskään ole ollut edellytyksiä saattaa tilikauden 1999-2000 kirjanpitoa asianmukaiseen tilinpäätöskuntoon. Aikaisemmat tilikaudet on ensin saatava kirjoihin ja kansiin lain vaatimalla tavalla. Tämä työ on aloitettu ja tilikaudet 1994-1995 ja 1995-1996 ovat tilikartan ja päiväkirjan osalta valmiit.

Vielä puuttuvat tilinpäätökset kyseisiltä tilikausilta sekä tilikausien 1996-1997, 1997-1998 ja 1998-1999 kirjanpito. Kun allekirjoittanut on, mahdollisimman pian, saanut tämän työn päätökseen, ja tilikaudet on tarkastettu sekä ylimääräisessä kokouksessa hyväksytetty, siirtyy tilikauden 1999-2000 kirjanpidon hoitaminen hallituksen jäsen Jarmo Piipolle, joka on tehtävään lupautunut. Tavoitteena tilikauden 1999-2000 tilinpäätöksen hyväksyminen ylimääräisessä kokouksessa ennen vuoden 2001 vuosikokousta ja sääntöjen mukaisen kirjanpitoaikataulun tavoittaminen viimein vuoden 2001 vuosikokouksessa.

Tavoitteena on myös, että vuoden 2001 vuosikokoukseen mennessä kaikille aikaisemmille hallituksille voidaan asianmukaisesti myöntää vastuuvapaus. On ensiarvoisen tärkeää, että yhdistyksen moitteeton toimintamoraali saadaan heijastumaan myös vastuullisesti hoidettuun kirjanpitoon.

Yhdistyksen tositemateriaali ja muu kirjanpitoaineisto on tällä hetkellä hallussani, lukuunottamatta kevään jälkeen tulleita tiliotteita ja tositteita, jotka Tomi Jaskari kerää talteen työtäni seuraavan Jarmo Piipon urakkaa varten.

Tilintarkastajan nähtäväksi olen liittänyt tämän lausunnon oheen mainittujen tilinpäätöstä vaille valmiiden tilikausien päiväkirjat ja tilikartat, mikäli tilintarkastaja haluaa niitä epävirallisesti kommentoida. Koska tilinpäätökset puuttuvat, ei kyseisiä tilikausia anneta vielä tarkastettavaksi. Huomattakoon myös, että kyseisten tilikausien tarkastajaksi on aikanaan valittu nykyisestä tilintarkastajasta poikkeava henkilö. Ilmeisesti lienee kuitenkin mahdollista aikanaan tarkastuttaa nämä tilikaudet nykyisellä tilintarkastajalla.

Pitäisin erittäin toivottavana, että nykyinen tilintarkastajamme pystyisi jatkamaan tehtävässään ainakin seuraavan tilikauden ja hoitamaan myös rästiin jääneiden tilikausien tarkastamisen, niiden valmistuessa. Näin yhdistys pääsisi aloittamaan vuoden 2001 kokouksesta lähtien aikataulunmukaisen kirjanpidon.

Ehdotukseni on tietysti hallituksen, tilintarkastajien ja vuosikokouksen vielä hyväksyttävä.

Yhdistyksen puolesta pahoittelen retuperällä ollutta kirjanpitoa ja toivon, että tämä henkilökohtainen panostukseni sekä uuden hallituksen mukanaan tuoma lisäenergia ja osaaminen auttavat viimein nostamaan kirjanpitomme vaaditulle tasolle.

Espoossa 7. syyskuuta 2000,

Janne Sirén

Liite 4 - Vuosikertomus 1999-2000

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n vuosikertomus 1999-2000

Menestyksekäs Saku 99 -tapahtuma pidettiin hallituksen 1998-1999 järjestämänä tiedekeskus Heurekassa 4. syyskuuta 1999. Tilaisuudessa julkistettiin Saku-CD-ROM-levyn toinen painos. Tapahtumasta kirjoitti Saku-lehden ohella myös saksalainen AmigaOS-lehti joulukuun numerossaan, jossa julkaistiin aukeaman kokoinen juttu kuvineen kaikkineen.

Vuosikokouksen 1999 päätöksen mukaisesti kauden 1999-2000 uusi hallitus aloitti toimintansa vasta Saku 99 -tapahtuman jälkeen, 20. syyskuuta 1999. Edellisen hallituksen varapuheenjohtaja Janne Sirén antoi uusille hallitusjäsenille konsultointiapua sekä opastusta tehtävien hoitoon.

Saku-lehden julkaisurytmi pystyttiin pitämään suunnitellun mukaisena. Lehden HTML-painoksen täysin uusittu rakenne ja ulkonäkö antoivat lehdelle entistä ammattitasoisemman ilmeen ja keräsivät runsain mitoin kehuja lukijoilta. Lehden AmigaGuide-version julkaisusta luovuttiin numeron 30 ilmestymisen jälkeen. Levykelehden julkaisua ja kotiinkantoa jatkettiin normaalisti.

Joulukuussa järjestetyt pikkujoulut 1999 kokosivat pienen mutta tyytyväisen joukon jäseniä juhlistamaan vanhan vuosituhannen viimeistä joulunaikaa.

Yhdistyksen kotisivut Internetissä jatkoivat toimintaansa yhdistyksen julkisivuna ja Saku-lehden pääasiallisena levityskanavana. Amiga myönsi yhdistykselle oikeuden Amiga Recognized User Organization -merkin käyttöön kotisivuilla.

Suomen Nuorkauppakamarien jäsen- ja sidosryhmälehti Meriitti kirjoitti numerossa 2/2000 Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toiminnasta (Saku-tapahtumat, Saku-lehti) ja lyhyesti Amigan historiasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Meriitin painos on 6000 kpl, ja kyseisen numeron teemana oli yhteistyö.

Keväällä järjestettiin Saku-CD-ROM-levyn 2. painoksen jäljellä olevan erän myynti postitse.

Aloitettiin yhdistyksen kirjanpitojärjestelmän uusiminen ja yhtenäistäminen yhdistyksen koko historian ajalta. Uuden mallin mukainen järjestelmä mahdollistaa seuraavien kausien tilinpäätösten valmistumisen aikataulussa.

Jäsentavoitetta ei saavutettu, sillä jäsenmäärä jäi alle sadan.

Yhdistyksen varallisuus jäi alentuneiden jäsenmaksutulojen takia aiempia vuosia merkittävästi heikommaksi, joten uuden Saku-tapahtuman järjestäminen päätettiin siirtää seuraavaan vuoteen. Tapahtuman alustavat järjestelyt aloitettiin kuitenkin jo keväällä.

Vuosikokous 2000 järjestettiin syyskuussa.

Liite 5 - Toimintasuunnitelma 2000-2001

Suomen Amiga-käyttäjät ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2000-2001

Yhdistys jatkaa toimintaansa perusajatuksenaan tukea suomalaisia Amiga-käyttäjiä ja edistää Amiga-tietouden tuntemusta. Ensisijaisena tavoitteena näiltä osin on seuraavan sukupolven Amiga-teknologian tuntemuksen ja näkyvyyden lisääminen sekä jäsenten keskuudessa yhdistyksen omia tiedotuskanavia käyttäen, että mahdollisuuksien salliessa myös muiden julkisten medioiden avulla suuremmallekin yleisölle.

Yhdistys pyrkii seuraamaan uudistuvien Amiga-markkinoiden tilanteen kehittymistä ja etsimään tilaisuuksia tuoda jäsenten nähtäville tuoreimpia saatavissa olevia ohjelmisto- ja laiteratkaisuja. Tavoitteen saavuttamiseksi jatketaan suorien yhteyksien ylläpitoa ulkomaille ja Amiga yhtiöön.

Classic Amigan markkinaosuuden pienuuden ja tukipalveluiden heikon saatavuuden takia on entistä tärkeämpää, että yhdistys jatkaa totuttuun tapaan aktiivista toimintaansa myös Classic-laitekannan käyttäjien keskinäisen yhteydenpidon ja avunannon kanavana.

Yhdistyksen perustoimintojen ylläpitoa jatketaan, yhdistystoiminnan lakisääteisiä velvoitteita noudattaen. Aiempien tilikausien tekeillä olevien, kirjanpitouudistuksen mukaisesti laadittujen tilinpäätösten valmistuttua järjestetään ylimääräinen yhdistyskokous, jossa myönnetään vastuuvapaus aiemmille hallituksille.

Sääntömääräinen vuosikokous järjestetään elo-syyskuussa 2001. Vuosikokouksesta 2001 lähtien tilinpäätösten valmistuminen ja tarkastaminen tapahtuu aikataulun mukaisesti kokoukseen mennessä.

Saku-lehden julkaisua jatketaan. Vuoden 2001 alusta lähtien lehden HTML-painos on ainoa julkaisumuoto. Lehti on entiseen tapaan luettavissa yhdistyksen kotisivuilla sekä saatavissa myös pakattuna versiona offline tilassa lukemista varten. Lehti ilmestyy neljännesvuosittain toimituksen erikseen määrääminä julkaisupäivinä.

Edellisen kauden hallitus jatkaa aktiivisten jäsentensä osalta lähes samanlaisena, mutta tehtäväjaon suhteen hieman uusitussa kokoonpanossa. Hallitus julkaisee kokouksistaan ja keskusteluistaan sekä yhdistyksen kokouksista muistioita ja pöytäkirjoja kotisivuilla ja Saku-lehdessä.

Yhdistys järjestää uuden Saku-tapahtuman vuoden 2001 aikana. Lisäksi pienimuotoisten käyttäjätapaamisten järjestämistä pyritään laajentamaan mahdollisuuksien rajoissa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Liite 6 - Yhdistyksen hallitus 2000-2001

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Liite 7 - Tapahtumavastaavan lausunto
Tapahtumavastaavan lausunto

Suomen Amiga-käyttäjät ry:lle tulevaisuus on työntäyteistä ja haasteellista
aikaa. Uusi Amiga-teknologia tekee tuloaan tietokonemarkkinoille ja myös
Saku-tapahtuman suunnittelu on jatkuvasti käynnissä.

Haluamme olla valmiita, kun uuden sukupolven Amiga-laitteita on saatavilla.
Seuraavan Saku-tapahtuman yhtenä tavoitteena on uuden Amiga-teknologian esittely
yleisölle. Tämän päämäärän saavuttamiseen tarvitaan yhteistyön ja kommunikoinnin
lisäämistä Amigan kanssa ja myös yhteyksien luomista ohjelmistovalmistajiin.

Näkyminen mediassa on myös tärkeä osa-alue toimintaamme ja tähän pyritään
panostamaan Saku-tapahtuman yhteydessä yhä enemmän. Onnistunut mediatiedotus
takaa yhdistykselle runsaasti positiivista julkisuutta.

Saku-tapahtuma on laaja projekti ja tavoitteemme ovat korkealla. Jos tunnet,
että voisit olla mukana seuraavan Saku-tapahtuman järjestelyissä, ota yhteyttä
tapahtumavastaavaan sähköpostitse: terho.henriksson@kopteri.net

Tapahtumaterveisin,


Terho Henriksson
Tapahtumavastaava
Suomen Amiga-käyttäjät ry.

Muistion kokosi ja kirjoitti Jarmo Piippo. Oikoluvusta kiitos Anu Seiloselle.